FAQ

Lehoty technických kontrol sú v rozmedzí 6 mesiacov až 4 roky v závislosti na kategórii vozidla a spôsobe jeho využívania. Prehľad všetkých lehôt nájdete tu. V prípade, že nepoznáte kategóriu svojho vozidla, pomôže Vám uvedený prehľad kategórií.

Prehľad kategórií vozidiel aj s presným popisom nájdete tu. Najjednoduchší spôsob, ako zistiť kategóriu vozidla je ju vyhľadať v dokladoch Vášho vozidla.

Doklady potrebné k vykonaniu technickej kontroly nájdete tu.

Dĺžka trvania kontroly je rôzna v závislosti od druhu kontroly, použitého technologického zariadenia, typu vozidla a jeho stavu. Pravidelná technická kontrola osobného vozidla  trvá spravidla 20 až 30 minút avšak s tým, že do času kontroly musíte započítať aj čas čakania na výkon kontroly, keď ste vybavovaní v poradí, nakoľko po zaevidovaní dokladov na príjme STK vybavujeme zákazníkov v poradí v akom prišli. Po vykonaní technickej kontroly na kontrolnej linke potrebuje technik STK ešte krátky čas na vyhodnotenie kontroly (vyhodnotenie bŕzd a pod.), tlač protokolu a vyznačenie termínu na kontrolnej nálepke. V prípade, že chcete skrátiť čas čakania na vybavenie kontroly objednajte sa prostredníctvom nášho objednávkového systému tu.

Áno, administratívnu technickú kontrolu nie je možné vykonať bez pristaveného vozidla.

Platnosť technickej kontroly pravidelnej sa preukazuje predložením osvedčenia o technickej kontrole a nalepenou kontrolnou nálepkou na vozidle.

V prípade, že je kontrola platná, ale niektorý z dokladov chýba (napríklad sa stratil alebo poškodil), potom je prevádzkovateľ vozidla povinný opätovne získať pri technickej kontrole administratívnej náhradný doklad s rovnakou lehotou platnosti, akú mal pôvodný.

V prípadoch, že bolo vozidlo pri technickej kontrole pravidelnej hodnotené ako dočasne spôsobilé môže byť používané v premávke počas 60 dní od vykonania kontroly. V tomto prípade je potrebné mať pri sebe počas jazdy protokol o technickej kontrole, v ktorom je táto lehota uvedená.

Povinnú výbavu vozidla pre jednotlivé kategórie vozidiel nájdete tu.

Technická kontrola je platná až do uplynutia lehoty platnosti kontroly.
Prevádzkovateľ vozidla je povinný v prípadoch poškodenia alebo zničenia osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo po výmene čelného skla (na ňom je nalepená kontrolná nálepka) absolvovať technickú kontrolu administratívnu. K tomuto úkonu je potrebné na STK pristaviť vozidlo.

Technická kontrola administratívna je zameraná na kontrolu identifikačných údajov vozidla a preverenie, či platí technická kontrola pravidelná. Spravidla je vykonávaná na počkanie.

V takomto prípade musíte požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výnimku, ktorá umožní, že Vaše vozidlo nemusí byť označené výrobným štítkom. Podrobnosti nájdete tu. Ako prílohu k žiadosti okrem iných priložíte aj protokol z technickej kontroly, na ktorom bude zapísané v časti “Ďalšie záznamy” text “103 – výrobný štítok chýba”. Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá nájdete tu.

Technická kontrola je platná až do uplynutia lehoty platnosti kontroly. Nový doklad na Vaše vozidlo môžete získať po absolvovaní technickej kontroly administratívnej.

Cenník technických kontrol nájdete tu.

Lehoty emisných kontrol sú v rozmedzí 1 až 4 rokov v závislosti na kategórii vozidla a spôsobe jeho využívania. Prehľad všetkých lehôt nájdete tu. V prípade, že nepoznáte kategóriu svojho vozidla, pomôže Vám uvedený prehľad kategórií.

Cenník emisných kontrol nájdete tu.

Emisnej kontrole pravidelnej podliehajú motorové vozidlá, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a nie sú dočasne alebo natrvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, jednotlivo dovezené motorové vozidlá z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemajú platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a opätovne schvaľované vozidlá.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha:

  • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja,
  • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. augustom 1970,
  • motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. decembrom 1971,
  • malé motocykle do 50 cm3 (L1e), malé trojkolky do 50 cm3 (L2e), malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov (O1) a malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kg (R1).

Doklady potrebné k vykonaniu emisnej kontroly nájdete tu.

Platnosť technickej kontroly pravidelnej sa preukazuje predložením osvedčenia o emisnej kontrole a nalepenou kontrolnou nálepkou na vozidle.

V prípade, že je kontrola platná, ale niektorý z dokladov chýba (napríklad sa stratil alebo poškodil), potom je prevádzkovateľ vozidla povinný opätovne získať pri emisnej kontrole administratívnej náhradný doklad s rovnakou lehotou platnosti, akú mal pôvodný.

Emisná kontrola je platná až do uplynutia lehoty platnosti kontroly.
Prevádzkovateľ vozidla je povinný v prípadoch poškodenia alebo zničenia osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo po výmene čelného skla (na ňom je nalepená kontrolná nálepka) absolvovať emisnú kontrolu administratívnu. K tomuto úkonu je potrebné na pracovisko emisnej kontroly pristaviť vozidlo.

Emisná kontrola administratívna je zameraná na kontrolu identifikačných údajov vozidla a preverenie, či platí emisná kontrola pravidelná. Spravidla je vykonávaná na počkanie.

Nie, v prípade, že vozidlo pri opätovnom uvedení do prevádzky má stále platnú technickú (emisnú kontrolu). V prípade, že nie, musí absolvovať v lehote do siedmich dní technickú (emisnú) kontrolu pravidelnú.