Našich registrovaných zákazníkov BEZPLATNE upozorníme na blížiaci sa koniec TK / EK prostredníctvom SMS alebo E-mailu.

Lehoty technických kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

Lehota 4 – 2 – 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej končí:

  • uplynutím lehoty platnosti,
  • vykonaním novej technickej kontroly pravidelnej,