Čo je emisná kontrola?

Emisnou kontrolou motorového vozidla je prehliadka a kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržiavanie podmienok a emisných limitov motora ustanovených vykonávacím právnym predpisom.

Emisná kontrola sa vykonáva na pracovisku emisnej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha:

 • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja,
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. augustom 1970,
 • motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. decembrom 1971,
 • malé motocykle do 50 cm3 (L1e), malé trojkolky do 50 cm3 (L2e), malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov (O1) a malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kg (R1).
 

STK Nová Dubnica vykonáva emisné kontroly pre nasledovné druhy a kategórie cestných vozidiel:

 • vozidlá na prepravu osôb (kategória M1, M2, M3)
 • vozidlá na prepravu tovaru (kategória N1, N2, N3)
 • traktory (kategória T1 až T5)

 

s nasledovnými druhmi pohonov a emisných systémov:

 • s benzínovým motorom bez katalyzátora (BEZKAT, NKAT)
 • s benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom (RKAT)
 • s riadeným katalyzátorom RKAT vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
 • s naftovým motorom
 

Druhy emisných kontrol

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná.Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol pravidelných možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.

Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na:

 • emisnú kontrolu pravidelnú,
 • emisnú kontrolu zvláštnu,
 • emisnú kontrolu administratívnu,
 • emisnú kontrolu opakovanú.
 

Emisná kontrola sa nevykoná, ak:

 • nemožno naštartovať motor vozidla,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
 • prevádzkovateľ motorového vozidla pred emisnou kontrolou nepredloží ustanovené doklady.

Vyhodnotenie emisnej kontroly

Pri emisnej kontrole sa emisný stav motorového vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas emisnej kontroly.

Na základe výsledku hodnotenia je vozidlo podľa úrovne závažnosti:

 • spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa emisnou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa emisnou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť,
 • dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej emisnej kontrole. Ak sa opakovanou emisnou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej emisnej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
 • nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke:
  • emisná kontrola nie je vykonaná v ustanovenom rozsahu,
  • je na vozidle zistená aspoň jedna nebezpečná chyba,
  • pri emisnej kontrole opakovanej sa opakovane zistí tá istá vážna chyba.

Emisná kontrola pravidelná

Emisná kontrola vykonávaná  v úplnom rozsahu a v predpísaných lehotách. Lehoty emisných kontrol pre jednotlivé kategórie vozidiel a emisné systémy nájdete tu.

Emisná kontrola zvláštna

Emisná kontrola vykonaná na žiadost orgánov štátnej správy (napr. pri individuálnom dovoze vozidla zo zahraničia, opätovnom schvaľovaní vozidla, pri prihlasovaní vozidla, dočasne odhláseného z osobitnej evidencie, do evidencie vozidiel).

Emisná kontrola administratívna počas lehoty

Emisná kontrola vykonávaná počas platnosti EK pravidelnej z dôvodu:

 • straty, poškodenia, alebo odcudzenia osvedčenia o EK,
 • poškodenia alebo znehodnotenia kontrolnej nálepky,
 • výmeny čelného skla,
 • výmeny evidenčného čísla vozidla alebo pocas platnosti,
 • emisnej kontroly pred prihlásením vozidla do evidencie v SR alebo pri schvaľovaní prestavby vozidla.

Emisná kontrola administratívna mimo lehoty

Emisná kontrola vykonávaná:

 • na žiadosť prevádzkovateľa vozidla, pre vozidlo, ktoré ešte nepodlieha EK pravidelnej (neuplynula mu prvá lehota),
 • na jednotlivo dovezené motorové vozidlá, ak obvodný úrad dopravy uzná doklad o vykonaní emisnej kontroly vydaný v členskom štáte alebo inom zmluvnom štáte.