Čo je technická kontrola vozidla?​

Technickou kontrolou je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technickou kontrolou sa tiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda.

Technická kontrola v stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

STK Nová Dubnica vykonáva technické kontroly pre kategórie vozidiel:

 • kategória L (L1e až L7e) – motocykle a od nich odvodené vozidlá
 • kategória vozidiel M (M1, M2, M3) – vozidlá na prepravu osôb
 • kategória vozidiel N (N1, N2, N3) – vozidlá na prepravu ôsob
 • kategória vozidiel O (O1 až O4) – prípojné vozidlá
 • kategória vozidiel T (T1 až T5) – kolesové traktory
 • kategória vozidiel R (R1 až R4) – prípojné vozidlá za traktor
 • kategória  P (Ps) – pracovné stroje
 • kategória C (C1 až C5) – pásové traktory
 • kategória Ls – snežné skútre)

Druhy technických kontrol

 • technické kontroly pravidelné
 • technické kontroly zvláštne
 • technické kontroly administratívne
 • opakované technické kontroly

Ako prebieha technická kontrola?

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej vykonávacím právnym predpisom

 • Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady v ustanovenom rozsahu. Bez predloženia ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla nesmie technik technickej kontroly vykonať technickú kontrolu.
 • Na začiatku technickej kontroly sa overuje, či sa zhodujú identifikačné údaje v dokladoch s tými, ktoré sa nachádzajú na vozidle, skontroluje sa funkčnosť a stav dverí, okien, pneumatík, osvetlenia a pod. Kontrolný technik overí aj úplnosť povinnej výbavy a exspiračnú dobu lekárničky, príp. sady na opravu pneumatík pri defekte.
 • Kontrola pokračuje meraním sklonu predných svetlometov, predpísaná hodnota sa nachádza priamo na každom svetlomete.
 • Účinnosť bŕzd sa zisťuje na valcovej skúšobni pre každú nápravu zvlášť, nezabúda sa ani na parkovaciu brzdu.
 • Na ďalšom stanovisku kontrolnej linky sa na zdviháku zospodu skontroluje stav karosérie, podvozku a tlmičov, zisťujú sa vôle v riadení a uložení kolies.

Vyhodnotenie technickej kontroly:

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou.Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas technickej kontroly.

Na základe výsledku hodnotenia je vozidlo podľa úrovne závažnosti:

 • spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa technickou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa technickou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť,
 • dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej technickej kontrole. Ak sa opakovanou technickou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej technickej kontrole, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
 • nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa technickou kontrolou zistila nebezpečná chyba.

Technická kontrola pravidelná:

Technická kontrola sa vykonáva v lehote od pol roka do štyroch rokov v úplnom rozsahu na vozidlách, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a nie sú dočasne alebo natrvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách a na jednotlivo dovezených vozidlách z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

Technická kontrola zvláštna:

 • na žiadosť prevádzkovateľa alebo vodiča vozidla, alebo
 • ak tak uložil na to príslušný orgán štátnej správy alebo iná inštitúcia s obdobnou právomocou (napr. súd, prokuratúra, Policajný zbor a pod.)

Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej na základe:

 • ústnej požiadavky prevádzkovateľa alebo vodiča vozidla, ak je technická kontrola vykonávaná na jeho žiadosť,
 • písomného rozhodnutia alebo obdobného dokumentu vydaného príslušným orgánom štátnej správy alebo inou inštitúciou s obdobnou právomocou, ktorá povinnosť vykonať technickú kontrolu uložila.

Technická kontrola administratívna:

 • na účel pridelenia a nalepenia kontrolnej nálepky alebo pridelenia osvedčenia o technickej kontrole vozidla ak,
 • vozidlu neuplynula od prvého prihlásenia do evidencie lehota, v ktorej podlieha prvej technickej kontrole pravidelnej,
 • počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej prišlo ku zmene evidenčného čísla vozidla,
 • počas lehoty platnosti technickej kontroly pri individuálnom dovoze vozidla zo zahraničia alebo prestavbe vozidla a nemá kontrolnú nálepku alebo osvedčenie,
 • počas lehoty platnosti na nich vyznačenej prišlo k poškodeniu, znehodnoteniu alebo strate pridelenej a nalepenej kontrolnej nálepky alebo prideleného osvedčenia, alebo prišlo ku strate aktuálnosti údajov niektorého z údajov uvedených na pridelenom osvedčení (napr. údaj o sérii a evidenčnom čísle príslušnej kontrolnej nálepky, ak príde k jej znehodnoteniu),
 • v konaní o žiadosti o uznanie typového schválenia  jednotlivo dovezeného vozidla, ak obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie uznal doklad o vykonaní technickej kontroly v členskom alebo inom zmluvnom štáte.

K administratívnej technickej kontole je potrebné pristaviť vozidlo na STK.

Technická kontrola opakovaná:

Nadväzuje na predchádzajúcu pravidelnú technickú kontrolu, pri ktorej boli zistené chyby. V prípade, že sa opakovaná technická kontrola vykoná do 60 dní od pravidelnej kontroly bude overené len odstránenie zistených chýb z poslednej kontroly. Po lehote 60 dní je možné vykonať len technickú kontrolu v celom rozsahu.